Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció története és elmélete. (Médiakutató)

A valós lehetőségek elmélete az, Az élet értelme (filozófia)

Szűts Zoltán : Az internetes kommunikáció története és elmélete.

Az élet értelme (filozófia)

Az internetes kommunikáció történetének elbeszélésére sokféle lehetőség kínálkozik. Egyaránt érvényes megközelítés lehet a technikatörténetre összpontosító beszéd, vagy a különböző kommunikációelméleti iskolák felfogásainak alapján történő elemzés. Nem kevésbé érdekes perspektívát kínál az internetes kommunikáció nyelvészeti vagy éppen társadalmi aspektusait kitüntetett kérdésként tárgyaló vizsgálata is. Az újmédia és Gutenberg-galaxis párhuzamainak és különbségeinek bemutatása ugyancsak sikeres megközelítési stratégiának ígérkezik.

Jelen tanulmány abban különbözik a korábbi magyar recepciótól, hogy a témát, szemben az eddigi feldolgozásokkal, olyan összefüggő narratívaként kezeli, melyben a vezérfonál szerepét a történet tölti be, az elemzés pedig kitér a hálózat fejlődésére, a fontos szerepet játszó teoretikusokra és publikációkra, a kommunikációt szabályozó sztenderdekre, illetve a téma elméleti kérdéseire.

Ebben a megközelítésben hálózat ahol keresnek internetes kommunikáció filozófiája nem transzcendens, elvont, hanem egzakt jelenség, megértéséhez tehát hozzátartozik a létrejöttének elbeszélése is. Az áttekintés azzal a félreérthetetlen kicsengéssel íródott, hogy betöltsön egy hiányt, és a korábbi fragmentált szakirodalom ismereteit összegezve a tárgy egyetemi oktatását segítse. A cél elérésének érdekében áthidalja azt a konstruált szakadékot, mely a történeti adatokra és technikai részletekre koncentráló szigorúan informatikai, illetve a tisztán filozófiai megközelítés között húzódik.

Médiakutató 2012 tavasz

A tanulmány az eredetről beszél, visszamegy a kezdetekhez, és onnan az interneten pénzt keresni befektetések nélkül le a fősodort — hozzávéve a mellékfolyamokat is.

Az internetes kommunikáció fejlődése és természete nem rokon sem a nyomtatott, sem a valós lehetőségek elmélete az elektronikus kommunikációéval. Az elbeszélt történet időbeli határai az ban megjelent első digitális hálózatoktól a Web 2. A szöveg emellett céljának tekinti néhány mítosz, illetve helytelen fogalomhasználat tisztázását is.

Amikor a cikkben szereplő események mellett nincs feltüntetve konkrét forrás, akkor szakirodalom konszenzusát fogalmazza meg. Röviden kitérek a terminológia használatára is. A szakszerűség követelményeinek figyelembe a valós lehetőségek elmélete az, a közérthetőség kedvéért a cikkben a jelenség együttes megnevezésére az internetes kommunikáció kifejezést használjuk. A mindennapi diskurzusban, így a tudományos értekezésekben is megfigyelhetők következetlenségek ezen a téren, az internet és a világháló kifejezés használata például keveredik.

Fontos tisztázni, hogy az internet fizikai eszköz, test, mely más rendszerek mellett 1 magába foglalja a világhálót is World Wide Webmely hiperlinkekkel és URL-ekkel összekapcsolt oldalak és fájlok szövegek, képek, videók stb. Az internet azonban más kommunikációs lehetőségeket is kínál, például elektronikus levelezést, telefonálást és fájlmegosztást, melyek nem kapcsolódnak a világhálóhoz.

Az internet ezen meghatározás szerint eredetileg valamennyi, eltérő fejlődésű, egymással összekapcsolt, ma is sztenderdnek számító csomagkapcsolt adatátviteli szabályt használó hálózatok gyűjtőelnevezése volt.

Párhuzamos történetek Az internetes kommunikáció történetének az általunk választott szempontok alapján történő elbeszéléséhez szükségszerűen választani kell a kronológiához szigorúan ragaszkodó, vagy döntően az összefüggésekre koncentráló és összehasonlító elbeszélésmód a valós lehetőségek elmélete az.

A cikk az utóbbi megközelítés mellett döntött, így a narráció alapját az internet létrehozásában szerepet játszó első digitális hálózatok, teoretikusok és alkotók, illetve a kommunikációt egységesítő szabályok alkotják.

Talán ennél is fontosabb, hogy a tanulmány az események összefüggéseit kívánja elemezni.

Lesson 2: LISTEN AND DIALOGUE

Az internetes kommunikáció története a publikációk története is. Szemben a modern kor tömegkommunikációs eszközeivel rádió, televízióaz internetes kommunikáció létrejöttében a kísérletezés mellett immár fontos szerepet játszik a teória, és jelentős helyet foglalnak el a tudományos publikációk is, melyek megalapozták a hálózati kommunikáció elméletét. A magyar recepció szinte kizárólag az ARPANET-et említi a mai internet elődjeként, az internetes kommunikáció ilyen típusú elbeszélése azonban hiányos, és így kiegészítésre szorul.

Az internet megjelenéséhez több technikai feltételnek is egyszerre kellett teljesülnie: ilyen a digitális kód létrehozása, illetve az adattovábbítást kommunikációt szabályozó egységes protokollok létrejötte. A hálózat célja az akkor még rendkívül költséges szuperszámítógépek processzoridejének, illetve a számítási adatok hálózaton keresztül történő megosztása a valós lehetőségek elmélete az.

a valós lehetőségek elmélete az

A szervezet közvetlenül az Egyesült Államok kormányának irányítása alatt állt, és erős szálakkal kötődött mind az oktatási intézményekhez, mind a hadsereghez. Az utóbbi kötetben megjelent Galactic Network című tanulmányában Licklider elsőként ír a számítógépes hálózat interperszonális felhasználási lehetőségeiről.

Kiemeli, hogy ily módon a felhasználók tértől és időtől függetlenül érhetnék el a hálózaton tárolt adatokat és programokat. Licklider elsőként értette meg a közösség szellemét, mely a time-sharing rendszerek felhasználói között jött létre, és bevezette a diskurzusba az interaktív, online közösségek globális összekapcsolhatóságának gondolatát. Ez a szellem Licklider azon felfogásából fakadt, hogy számítógépek segíthetik az emberek közti kommunikációt. A rendszer azonban a LOG után összeomlott.

A történet azért lényeges, mert fényt derít arra, milyen fontos szerepet játszott a valós lehetőségek elmélete az kezdetleges eszközök megbízhatatlansági tényezője a decentralizált és szerteágazó, az üzeneteket több csatornán is csomagokban eljuttatni képes hálózatok létrehozásában. NPL Az internetes kommunikáció korai történetének magyar recepciója szinte kizárólagos narratívaként az ARPANET történetét tárgyalja, ez a szűk horizont azonban kirekesztő és pontatlan. Az első globális csomagkapcsolt hálózat — az internet — létrejöttében több európai rendszer is kulcsszerepet játszott, az egyik ilyen az angol NPL National Physical Laboratory rendszere.

A hálózat az es évek elején az online szolgáltatások széles skálájához biztosított hozzáférést több, mint felhasználó számára, ami életre hívta a modern világ indusztriális forradalmaihoz szükséges versenyszellemet, elsőként alkalmazta a csomagkapcsolt adatküldést, amivel meggyorsította az ARPANET fejlődését. A szervezet egy addig szokatlannak tartott kutatási módszert mutatott be: a vizsgálatok során valamennyi jelenséget multidiszciplináris horizonton is megvizsgálták.

Cyclades A francia Cyclades hálózat ban Louis Pouzin irányítása alatt bevezette a hálózatról szóló diskurzusba azt az ötletet, miszerint nem a hálózat egésze felelős az adatok továbbításáért, hanem immár csupán azon gépek, melyeken a felhasználók munkát végeztek, ezzel tehermentesítve a rendszer egészét.

A Merit fejlesztői több kísérletet tettek más hálózatokkal való együttműködésre is.

Navigációs menü

Az internet azáltal, hogy a kormányzatok finanszírozták az Egyesült Államokban túlnyomó részt az ARPA, Rand, illetve NSF 2 -en keresztülkezdetben a kutatóintézetek, kormányszervezetek és oktatási intézmények hálózata volt.

A rendszer és az erőforrások bármilyen kereskedelmi célú használata szigorúan tilos volt, kivéve, ha közvetlenül egy adott kutatás céljait szolgálta. Ez a korlátozás érvényben maradt egészen az es évekig, amikor végül az üzleti vállalkozások által létrehozott hálózatok képesek lettek kikerülni a kormányzat által finanszírozott és így ellenőrzött gerinchálózatot, az NSFNet-et.

A világháló megjelenése hozott ezen a területen is paradigmaváltást, és hamarosan magánszemélyek és üzleti vállalkozások is hálózati hozzáférést és ezzel médiafelületet is kaptak. További hálózatok Az öt bemutatott hálózat részleges összeolvadásából az NPL és Cyclades sokáig még önállóan létezett létrejött az internet.

Elterjedésében azonban további rendszerek is fontos szerepet játszottak. Ez a hálózat egyrészt hozzáférést biztosított az ARPANET-hez, melyre való csatlakozás akkor még rendkívül költséges volt, másrészt pedig már otthont adott a hálózati kommunikációval, különösen az e-maillel foglalkozó kutatásoknak.

Az internet fejlődéséről való beszéd során a recepció egy, talán kevésbé ismert mellékágat is figyelembe vesz, mely a mai World Wide Web előzményének is tekinthető. A francia Minitel rendszert a Poste, Téléphone et Télécommunications kezdte el fejleszteni ban, és ben tette elérhetővé a lakosság számára.

a valós lehetőségek elmélete az

Az óta gyakorlatilag változatlan technológia sikerességét jelzi, hogy ben is még 10 millió felhasználója volt, a rendszert azonban A Minitel videotex alapú, interaktív berendezés, mely képes a szöveges tartalmat a televízió képernyőjén megjeleníteni.

Számtalan szolgáltatást nyújt, többek között lehetővé teszi hírek olvasását, jegyek vásárlását, vagy adatbázisok böngészését McGrath, A Minitel hálózatát annak következtében kezdték el fejleszteni, hogy Simon Kockázatmentes opciós modellek és Alain Minc ban egy beszámolóban a társadalom számítógépesítésének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az as évek végére a rendszer gerincét így már nem az ARPANET adta, a hálózat ezzel kezdett szerteágazni, mivel bármely egyetemi polgár internet felhasználóvá válhatott. Az ARPANET formálisan ben szűnt meg, amikor az utolsó működő elemét is lekapcsolták, így átadva helyét a fejlettebb gerinchálózatoknak.

Ettől kezdve a mai napig folyamatosan megújuló NSFNET mellett jelentős részben a telekommunikációs vállalatok hálózatain folyt a kommunikáció. Megszűnt a kormányzatok erőteljes kontrollja, és a kommunikációs folyamatok feletti irányítást a felhasználók vették át, ezzel utat nyitva a tartalom széles horizontjának.

Az internetes kommunikáció története és elmélete.

A világháló World Wide Web Az internet és világháló természete különbözik. Az interneten az adatok mozognak, folyamatosan úton vannak feladó és címzett között. Az így zajló kommunikációs aktus gyakran csak egy adott momentumban létezik. Az interaktivitás elsőbbséget élvez az archiválással, a folyamatos előre haladás a hagyomány létrehozásával szemben.

A világhálón ezzel ellentétben az adatok általában egy állandó címen találhatók, és mind az üzenetet feladójának, mind a címzettnek vagy befogadónak el kell látogatnia az adott weboldalra, hogy a kommunikációs folyamat létrejöjjön, ő maga pedig az interakció részesévé váljon. A látogatás közvetlenül a cím beírásávalvagy közvetve egy adott linket követve történhet. A világháló három szabványra épül: egy egyedi címre: URL Uniform Resource Locatormely megjelöli az adott lap elérhetőségét, a hipertextet leíró sztenderdre: html Hyper Text Markup Languageilletve az átviteli protokollra: http Hyper Text Transfer Protocolmely meghatározza, milyen módon kommunikáljon egymással a böngésző és a kiszolgáló.

A html nem csupán a világháló tartalmának leírására alkalmas nyelv, hanem az online környezet radikálisan új hatásmechanizmusának egy fontos tulajdonsága is megjelenik benne: grammatikája és lexikai készlete folyamatosan fejlődik, azért, hogy képes legyen az új, egyre bonyolultabb üzenetek közvetítésére.

Tartalomjegyzék

A diskurzus a legfontosabb előzményként Vannevar Bush As we may think című tanulmányát tartja számon Bush, Bush a második világháború végén publikálta a Memex gép elvét, melynek az lett volna a szerepe, hogy segítse az egyre halmozódó tudásmennyiségben való eligazodást.

Az igazi újdonság az adatok tárolása, mely a hierarchikus rendszerekkel szemben az emberi asszociációkhoz hasonlóan történik. Az új információkat a Memexbe egy szkenner segítségével lehet volna betáplálni, a dokumentumokat pedig a felhasználó oldal- és lábjegyzetekkel láthatta volna el.

Bush a Memexet egyfajta mechanizált magánkönyvtárként képzelte el, egy íróasztalra hasonlító gépezetként, melyben a tudós mikrofilmen tárolja az adatokat, 5 és a szerkezet képes nagyon rövid idő alatt prezentálni a kért anyagot. Az asztal egyszerre több mikrofilmet lett volna képes kivetíteni a felületére, hogy a felhasználó összehasonlíthassa őket.

A Memex sohasem valósult meg, ám hatást gyakorolt Theodor Nelsonra, aki megalkotta a hipertext és hipermédia kifejezéseket, és létre akarta hozni a Xanadu projectet. Ted Nelson a Hipervilág — a szellem új otthona tanulmányában azt írja, hogy a szövegek eddig azért voltak folytonosak, mert a könyv oldalai egymás után következtek Nelson, Ezzel bevezeti a hipertext, a nem folyamatos írás fogalmát a diskurzusba.

a valós lehetőségek elmélete az

Nelson elképzelt egy globális hipertextuális rendszert, a Xanadu-t, melyről az ben megjelent Computer Lib és Dream Machines köteteiben ír. A Xanadu 6 lett volna a tárháza minden szövegnek, melyet a történelem során írtak, maga az univerzális hipertext Szakadát, Nelson a hipertextről mint irodalmi közegről beszélt, ezért a szövegeket össze lehet kötni és online elérhetővé tenni.

  • Az élet értelme (filozófia) – Wikipédia
  • Epikurosz mellszobra tanítványával, Métrodórosz -szal szemben a Louvre -ban.
  • Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció története és elmélete. (Médiakutató)

Ez a névválasztás is jelzi a hipertext eredendő és mély irodalmi gyökereit. A hipertext-recepció általában csak Vannevar Bush Memexét és Ted Nelson Xanaduját említi előzményként, létezett azonban több olyan vállalkozás is, mely a mai hipertext és világháló megjelenéséhez vezetett, közülük a legjelentősebb Doug Engelbart projectje volt, mely egy működőképes, kereszthivatkozásokat alkalmazó, az irodai munkát és kommunikációt leegyszerűsítő rendszer, az Augment 7 növekedés volt Engelbart, A recepció egyik közismert megállapítása, hogy a World Wide Webet végén, elején hozták létre.

Ha az internetes kommunikáció történetének elbeszélése során körültekintő pontossággal akarunk fogalmazni, akkor rá kell mutatni, hogy a linkelést, a dokumentumok összekapcsolt univerzumának elméletét a gyakorlatban Tim Berners-Lee valósította meg már az as évek elején a CERN-ben. Tim Bernes-Lee alt. Mi azonban nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy kiterjesszük a webet más területekre, ezért szervereket hoztunk létre más jellegű információ számára is. Korábban ugyanis egy konkrét végpontról egy másik konkrét, ismert végpontra kellett küldeni az adatokat.

Hétköznapi példával élve a világháló olyan változásokat hozott, mint amikor egy épület lakói már nem néhány névre szóló levelet kapnak a postaládájukba, hanem egy hatalmas, kereshető, interaktív faliújságról tájékozódhatnak valamennyi őket érdeklő kérdésekről. A szakirodalom a világháló létrejöttét két dátumhoz is köti.

  1. Bináris opciós kereskedési stratégia határ
  2.  Фильтры Протокола передачи файлов выходят из строя! - крикнул кто-то из технического персонала.
  3.  Сьюзан, - тихо сказал Стратмор, - с этим сначала будет трудно свыкнуться, но все же послушай меня хоть минутку.
  4. Быть может, вы могли бы… - Право же, без фамилии я ничего не могу поделать.

A jelenséget szélesebb horizonton vizsgálva elmondhatjuk, hogy míg az internet relativizálva a távolságokat és felgyorsítva az információáramlást átalakította a tér és idő felfogásunkat, addig a világháló megváltoztatta azt a módot is, ahogy gondolkodunk. A lineáris gondolkodás modellt a linkek megjelenésével egy asszociáción alapuló, a katalogizálási kényszernek ellenálló modell váltotta fel. Hasonlóképpen a címkézés is a könyvtári katalogizálás kizárólagos és kényszerből zsarnoki módszerével szemben korlátlan besorolási lehetőségeket biztosít, tehát nem jelentésszűkítő, hanem jelentéstágító funkcióval bír Szűts, A CERN vezetői közölték, hogy a világháló technológia bárki számára ingyenesen hozzáférhető lesz és marad.

Account Options

Ez a döntés illeszkedik a hagyományba, mely az internet megszületéséig vezethető vissza, és az egész kontextust áthatja: az online környezet alaptulajdonsága az ingyenesség. Mítoszok A közismert, azonban téves recepció szerint az internet a hidegháború hatására jött létre, és elsődleges feladata abból állt, hogy decentralizált rendszerének köszönhetően a katonai kommunikáció folyamatosságát biztosítsa egy pusztító atomcsapás után is, mely kiiktatta volna a hagyományos kommunikációs rendszereket Ryan, Abban, hogy a rendszer ma alapvetően kommunikációs célokat szolgál, szerepe van a ténynek, hogy gyorsan belefulladt az elektronikus levelek áradatába Hafner és Lyon, A tévedés forrása a valós lehetőségek elmélete az között a RAND-ben a csomagkapcsolt rendszereken dolgozó Paul Baran esszéje is Baran,mely a tényt, hogy a Szputnyik fellövése félelemmel töltötte el az Egyesült Államok vezetését, összekapcsolta a decentralizált hálózat létrehozásának kényszerével.

Az internetes kommunikáció helye a tömegkommunikáció rendszerében Ha a kommunikáció céljának a tér és az idő legyőzését tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy az internetes kommunikáció az információt egyrészt egyre gyorsabban, valós időben képes továbbítani, másrészt pedig névtelen bitcoin pénztárca tárhely növekedésének köszönve nagy mennyiségben és hosszú ideig tárolni. Az internetes kommunikáció legyőzi a fizikai távolságot is, melyet az indusztriális korban elterjedt globális és tömeges légiközlekedés már kikezdett, hiszen egy hipertextben a legnagyobb és egyben legkisebb távolság is kattintásnyi, minden objektum, valamennyi számunkra fontos tudás ugyanis klikkelésnyire van egymástól, illetve a virtuális térbe a fizikai világ bármely pontjáról be lehet lépni.